Khôi phục dữ liệu HDD Western 250GB hỏng đầu đọc

Ngày 20/4/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Ánh (O1665900800). Hard disk Western 250GB model: WD2500AAKX. Đĩa cứng đầu đọc, đĩa kém. Tất cả dữ liệu dược lấy lại thành công sau 2 ngày.

khôi phục dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button