Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 1/10/2016 khôi  phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB model: HD251HJcho anh Thuỵ (O915564809). Nguyên nhân do Ghost nhầm, mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng ngay trong ngày

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *