Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 80GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung Desktop 80GB
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB, model: HD080HJ cho khách hàng (o1692652834) ngày 16/7/2016 . Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tính trạng không nhận kêu lạch cach. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
cứu dữ liệu HD080HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *