Khôi phục dữ liệu ổ cứng Westen 500GB bị chết cơ

5.0
01

Ngày 30-9-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Bắc Ninh có số điện thoại O9689xx192. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZL trong tình trạng chết cơ. Data được cứu lại và gửi lại cho khách hàng đầy đủ.

6862 ổ cứng Westen 500GB bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button