Khôi phục dữ liệu USB 32GB mất định dạng

–  Khôi phục dữ liệu USB 32GB cho anh Luân (o916329419) ngày 11/7/2016. USB  của anh Luân có hiện tượng đòi format, khách hàng đã tiến hành format. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

Khôi phục dữ liệu USB 32GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button