Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector

Lấy dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB bị Bad Sector
Rate this post

– Ngày 13/12/2016 lấy dữ liệu cho anh Huy – O934891617. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450. Ổ cứng bad nặng vì đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu dược lấy lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *