Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Rate this post

– Ngày 12/01/2017 lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800JD cho anh Cường(O943757968). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Lấy dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button