Lấy lại dữ liệu đĩa cứng Western 1.5TB mất dữ liệu

Ngày 11/4/2017 lấy lại dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Thùy (O987823260). Đĩa cứng Western 1.5TB model: WD15EARS mất data và lưu đè lên 4GB. Sau 2 ngày dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho anh Thùy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button