Lấy lại dữ liệu máy tính ghost nhầm

Lấy lại dữ liệu máy tính ghost nhầm
Rate this post

Máy tính Lenovo mang tới do trong quá trình ghost lại khách hàng đã ghost nhầm nên ổ chứa dữ liệu D:\ nên bị mất dữ liệu. Ngày 19/02/2016 khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu máy tính Lenovo cho anh Du – 0913555292 và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu.

lay lai du lieu 19.2.06.Lenovo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *