Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đòi format

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB đòi format
Rate this post

– Ngày 22/2/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hiệp (O1656699115). Ổ cứng Hitachi 500GB trong tình trạng đòi fomat. Trong ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu Hitachi 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *