Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western lỗi
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng máy bàn Western không nhận ổ trong windows, qua kiểm tra ổ cứng do đầu từ bị lỗi, ổ tàu. Ổ cứng dung lượng 250Gb, Model: WD2500AAKX. Dữ liệu được bàn giao cho Anh Hiếu_01699 474 475 vào ngày 27/02/2016.

lay lai du lieu 27.2.06.WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *