Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB ghost nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 27/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ cho Chú Huy (O913317363). Do khách hàng Ghost nhầm gộp 3 ổ thành 1 ổ. Ngay trong ngày chúng tôi đã cứu lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *