Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB xóa nhầm

Ngày 18/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Long (O1262200000). Hard drive Seagate 500GB mất data do xóa nhầm. Dữ liệu được recover thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button