Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng
Rate this post

Ngày 24/3/2017 phục hồi data cho Thực (O975111244). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. đầu từ có vấn đề, đãi kém. Data của anh Thực được recover thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *