Recover data Hitachi 500GB đòi format

Recover data Hitachi 500GB đòi format
Rate this post

Ngày 3/4/2017 recover data cho chị Duyên (O907637250). Hard disk Hitachi 500GB model: HTS5405050A7. Biểu hiện ổ cứng máy tính đòi format đầu từ bị lỗi. Dữ liệu của bạn đã khôi phục thành công.

Recover HTS5405050A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *