Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị chết cơ

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 12/8/2017 recover dữ liệu cho khách hàng là anh Tạ (O963900488). Nguyên nhân Ổ cứng Samsung 250GB model :HD253GJ của anh trong tình trạng bị chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ data và bàn giao cho anh Tạ.

Recover dữ liệu-Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *