Blog Layout

Recover dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB đòi format

7444 Seagate 160Gb đòi format

Recover dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB đòi format5 (100%) 1 vote Ngày 3-3-2018 recover dữ liệu ổ cứng cho anh Nghiệp – 0989 0xx682. Ổ cứng seagate 160GB, model: 7200.11_160 đòi format, sau khi kiểm tra thấy bị bad nặng, khách đã thao tác chạy phần mềm và gây đè data. Dữ liệu được recover thành công và bàn …

Read More »